vn

Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thuật ngữ 'trang web' hoặc 'chúng tôi' hoặc 'chúng tôi' đề cập đến chủ sở hữu của trang web. Thuật ngữ 'người dùng' chỉ người truy cập trang web.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

  • Nội dung của các trang của trang web này chỉ dành cho thông tin chung và sử dụng của người dùng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Người dùng thừa nhận rằng chúng tôi cũng không phải bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào trong khi người dùng đang sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Chúng tôi rõ ràng loại trừ trách nhiệm đối với mọi thiệt hại có thể xảy ra ở mức tối đa được pháp luật cho phép.
  • Việc người dùng sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn có nguy cơ riêng của mình, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm của người dùng là đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người dùng.
  • Trang web này chứa tài liệu có thể được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với thiết kế, bố cục, giao diện, giao diện và đồ họa. Sinh sản bị cấm khác với khi được sự cho phép rõ ràng.
  • Việc sử dụng trái phép trang web này có thể làm phát sinh một yêu cầu bồi thường thiệt hại là một hành vi phạm tội hình sự.
  • Trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho người dùng để cung cấp thêm thông tin. Họ không biểu thị rằng chúng tôi xác nhận (các) trang web đã nói. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.
  • Người dùng đồng ý không gửi nội dung bất hợp pháp tới trang web này và đồng ý cảnh báo cho chủ sở hữu trang web sau khi nhìn thấy những người dùng khác đang làm việc đó.